Sociaal Wonen 2030 verkent de toekomst volgens de BeBright scenarioplanningsmethode

Kenmerken van deze aanpak zijn:

  • Trends en externe onzekerheden worden onderkend en meegenomen bij het ontwerp van de toekomstbeelden;
  • Participatief karakter, medewerkers van de verschillende strategische partners zijn betrokken bij de totstandkoming van de toekomstbeelden. Doel: resultaten sluiten goed aan op dominante strategische vraagstukken binnen de branche en betrokken organisaties weten hoe het resultaat in eigen organisatie strategisch in te zetten;
  • Belangrijke stakeholders (waaronder bewoners, medewerkers, regelgevers, beheerders etc.) zijn door middel van interviews betrokken bij de totstandkoming van de scenario’s;
  • Scenario’s helpen om op een creatieve en vernieuwende manier na te denken over toekomstige behoeften en eisen van verschillende stakeholders m.b.t. sociale huisvesting;
  • Los komen van gebruikelijke wijze waarop over de toekomst wordt gedacht, doordat visionaire denkers vanuit de sector of daarbuiten zijn betrokken;
  • In een vroegtijdig stadium risico’s onderkennen, waardoor vooraf nagedacht kan worden over alternatieve keuzen en ontwikkelpaden bij beleidsontwikkeling, strategische projecten en investeringsbeslissingen.

Gezamenlijk de toekomst verkennen

Deze toekomstverkenning heeft een zogenaamd “collaborative” karakter waarbij vertegenwoordigers van de verschillende strategische partners, en sectorspecialisten in het proces betrokken zijn. Naast inhoudelijke input is hierdoor kennis gedeeld en kunnen de betrokkenen nog beter gebruik maken van de concrete resultaten en uitkomst van het project.

Tussen juni 2012 en maart 2013 zijn er vier bijeenkomsten georganiseerd. Tussen deze bijeenkomsten is door een kernteam alle verkregen input verwerkt.

Workshop 1: Kick-off & Trendverkenning
Tijdens deze workshop zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die bepalend zijn voor de toekomst van de sociale huisvesting. Deze trends bieden de basis voor de te ontwikkelen scenario’s.

Workshop 2: Onzekerheden
Tijdens de tweede workshop (de zogenaamde kernonzekerhedenworkshop) zijn de uitkomsten van de trendworkshop en -analyse, gepresenteerd en bediscussieerd. Hierbij zijn de kernonzekerheden vastgesteld en een conceptueel model geschetst dat ten grondslag ligt aan de ontwikkelde scenario’s. Onder kernonzekerheden worden die trends en ontwikkelingen verstaan die de grootste onzekerheid kennen en de grootste impact hebben op de toekomst van sociale huisvesting. Deze kernonzekerheden vormen de basis van het scenario-framework.

Workshop 3: Scenario’s
Tijdens de derde en laatste workshop zijn de scenario’s gepresenteerd en is door de deelnemers een gezamenlijke check gedaan op plausibiliteit, volledigheid en relevantie. Daarnaast is ingegaan op hoe de scenario’s ingezet kunnen worden binnen strategievorming, risicomanagement en innovatie en tevens is nagedacht over de consequentie van de verschillende scenario’s voor de sector.

Eindcongres en boekpresentatie:
Naast de boekpresentatie is tijdens het eindcongres op 27 maart 2013 een aantal interactieve workshops gehouden waarbij de verschillende toekomstbeelden worden gepresenteerd en bediscussieerd welke gevolgen de verschillende scenario’s hebben voor de strategische beslissingen binnen de sector.

Meer lezen over scenarioplanning van BeBright? Klik hier.

Geïnitieerd door:
Mogelijk gemaakt door:

© 2012 | Sociaal Wonen 2030 | Franz Lisztplantsoen 200 | 3533 JG Utrecht | E-mail: info@sociaalwonen2030.nl | Tel: +31 (0)30 8887927